26 července, 2017

Provozní řád

Jednatel: Daniel Grigar, bytem Chodov u KV 357 35, +420 602245170, daniel.grigar@zivotvevode.cz

I) ZAMĚŘENÍ AKCE

 1. Veřejné vystoupení slouží k setkání chovatelů a pěstitelů a ke směně, prodeji a vystavování exotických rostlin, ptáků, akvarijních a terarijních živočichů, sbírkových přírodnin, chovatelských a pěstitelských potřeb a odborné literatury.

II) PRONÁJEM PRODEJNÍCH MÍST

 1. Každý, kdo nabízí k výměně či prodeji rostliny, živočichy, nebo zboží uvedené v bodě I-1 (dále jen prodejce), je povinen si pronajmout prodejní místo. Mimo tato místa jsou jakékoliv manipulace tohoto typu zakázány.
 2. Pronájem prodejního místa lze objednat prostřednictvím registrace na internetových stránkách http://zivotvevode.cz/registrace/. Řádně vyplněná a odeslaná registrace se považuje za nabídku k uzavření nájemní smlouvy za podmínek stanovených na internetových stránkách www.zivotvevode.cz. Potvrzení registrace ze strany pořadatele se považuje za přijetí nabídky k uzavření nájemní smlouvy. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se neuplatní. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že bez potvrzené registrace ze strany pořadatele nedochází k uzavření nájemní smlouvy.
 3. Přenechá-li prodejce své prodejní místo jinému zájemci, je povinen informovat o tom pořadatele. V opačném případě nese veškerou odpovědnost v případě sankcí nebo způsobených škod. Zároveň tímto není dotčeno ustanovení bodu 6. tohoto odstavce.
 4. Přejímka rezervovaných míst probíhá od 7:00 do 8:30 hodin. Po této době rezervace propadá a místo může být nabídnuto jinému zájemci.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout prodejce v případě nutných provozních či organizačních změn na jiné místo.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout účast prodejce na jednotlivé akci nebo prodejci zakázat účast trvale až do odvolání a to bez udání důvodu.

III) PODMÍNKY VÝMĚNY A PRODEJE

 1. Prodejce se zavazuje plnit veškeré platné právní předpisy a tento provozní řád v souvislosti s nabízením a prodejem zboží na akci. Pořadatel neodpovídá za prodej či jiné nabízení zboží ze strany jednotlivých prodejců, jakož i za povahu, charakter či původ prodávaného zboží. Prodejce se zavazuje po vyzvání pořadatele doložit původ a charakter prodávaného zboží.
 2. Výměna a prodej zvířat na akci smí probíhat výhradně za podmínek stanovených „Řádem ochrany zvířat“ (k dispozici na www.zivotvevode.cz nebo u pořadatele).
 3. Prodej jedovatých plazů či jiných nebezpečných zvířat je možný výhradně na místě k tomu určenému. Prodejci prodávající takováto zvířata jsou povinni zachovávat veškerá nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví účastníků akce.
 4. Každý, kdo na akci prodá zvíře vyžadující zvláštní péči, upozorní kupujícího na povinnost toto zvíře registrovat u veterinární správy místně příslušné trvalému pobytu.
 5. Všichni účastníci burzy jsou zodpovědní za škodu na majetku, kterou svým chováním způsobí. Dojde-li k úniku jakéhokoliv živočicha, je majitel živočicha nebo ten, kdo únik zjistil, povinen neprodleně o této skutečnosti informovat pořadatele. Účastník, který zavinil únik živočicha, je povinen uhradit veškeré náklady za jeho odchyt nebo deratizaci.
 6. Všichni účastníci burzy se zavazují dodržovat dobré mravy, vycházet s ostatními účastníky akce a dbát dobrého jména Života ve vodě.

IV) OBECNÉ PODMÍNKY, VYMEZENÍ POJMŮ

 1. Na akci je výslovně zakázáno propagovat jiné chovatelské akce.
 2. V prostorách konání akce je přísně zakázáno kouření mimo prostor k tomuto vyhrazené (prostor před budovou).
 3. Každý účastník akce je povinen řídit se pokyny pořadatelů.
 4. Prosíme, udržujte pořádek ve všech prostorách konání akce a po jejím skončení uveďte své prodejní místo do stavu, v jakém jste jej převzali.
 5. Pořadatel neodpovídá za škody nebo ztráty vzniklé během akce jejím účastníkům.
 6. Provozní řád je pro všechny účastníky akce závazný a nabývá platnosti vstupem prodejce na prodejní plochu (hlavní sál KASS Chodov)
 7. Účastníkem akce se rozumí všichni vystavovatelé, prodejci a návštěvníci.
 8. Zvířetem vyžadujícím zvláštní péči se rozumí zvířata vymezená vyhláškou č. 411/2008 Sb.