Březen 29, 2018

Řád akce Život ve vodě

Název akce: Život ve vodě (dále jen „akce“)
Pořadatel:
Daniel Grigar, +420 602 245 170 (dále jen „pořadatel“)
Místo konání: KASS Chodov, Náměstí ČSM 1022, Chodov 357 35 (dále jen „lokace“)

Řád zahrnuje obchodní a bezpečnostní podmínky a řád ochrany zvířat.

 1. Akce Život ve vodě je určena pro setkání chovatelů drobných akvarijních a terarijních živočichů, pěstitelů akvarijních a terarijních rostlin a výrobců akvarijní a terarijní techniky či dekorací (dále označováno jako „zboží“)
 2. Každý, kdo na akci nabízí své zboží, je povinen se řídit Řádem akce Život ve vodě a Obchodními podmínkami akce Život ve vodě. Vstupem do hlavního sálu potvrzuje se zmíněnými podmínkami svůj souhlas a potvrzuje skutečnost, že s nimi byl náležitě srozuměn.
 3. Jakožto prodejce je označován ten, kdo náležitě vyplnil přihlášku dostupnou zde a na uvedený e-mail obdržel potvrzení o přijetí přihlášky. Přihlásit se lze také telefonicky na oficiálním čísle pořadatele akce, nebo e-mailem na adrese: info@zivotvevode.cz. Odesláním přihlášky prodejce souhlasil s respektováním tohoto Řádu.
 4. Novým prodejcům jsou jejich prodejní místa přidělována automaticky, bez předchozí domluvy nemají nárok na vlastní výběr umístění.
 5. Registraci prodejce je nutné odeslat nejpozději do 48 hodin před datem konání akce. To samé platí u stornování přihlášky – pokud se prodejce nemůže z jakýchkoli důvodů akce zúčastnit, je povinen svou účast zrušit nejpozději do 48 hodin, jinak mu bude stolné (= poplatek za pronájem prodejních stolů) naúčtováno v plné výši i přes jeho neúčast.
 6. Je zakázáno umisťovat svůj prodejní sortiment jinam, než na pronajaté prodejní místo (= stoly). Příkladem zakázaného umisťování sortimentu jsou například židle, stojany, nebo podlaha.
 7. Prodejce je plně odpovědný za zboží, které nabízí a za dodržování zákonem stanovenou evidenci jeho prodeje.
 8. Pořadatel akce si vyhrazuje pravomoc účast prodejce na akci bez udání důvodů do 48 hodin před akcí zamítnout i přes předešlé potvrzení.
 9. Na akci je zakázáno prodávat nemocná a poraněná zvířata. Nebo také zvířata, která jsou uvedena v příloze I CITES respektive v příloze „A“ nařízení Rady (ES) č. 338/97 a nebezpečné druhy zvířat. Zvířata chráněná CITES je nutno výrazně označit „CITES podléhá registraci“ a nabízet pouze s platnými registračními doklady.
 10. Nádoby, klece, akvária i terária je prodejce povinen zajistit tak, aby nehrozil únik jejich obsahu – ať už zvířat nebo vody. Nabízenými zvířaty nesmějí být v žádném případě být návštěvníci akce ohrožováni, vždy je potřeba dbát na potřebné zabezpečení a bezpečnou vzdálenost. V případě poranění zvířete či návštěvníka je prodejce tuto skutečnost povinen neprodleně oznámit pořadateli. Zároveň musí být zvířata umístěna tak, aby se nemohla ohrožovat ani vzájemně. U ryb platí pravidlo 1 cm délky ryby potřebuje 1 l akvarijní vody.
 11. Prodejce si zajišťuje své prodejní pomůcky včetně nádrží (případně klecí a terárií) sám a dbá na to, aby vyhovovala potřebám zvířat. V průběhu trhů musí prodejce zamezit týraní zvířat a dodržovat ustanovení zákona 246/1992 Sb, na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat), zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (chov, včetně držení kriticky ohrožených druhů) a zákonem č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), CITES registrace zvířat a povolení k chovu, a tak dále.
 12. Prodejce je povinen po celou dobu akce na své prodejní místo dohlížet a být u něj přítomen. V případě prodejcovy nepřítomnosti nenese pořadatel akce žádnou vinu nad případnými ztrátami.
 13. Všichni prodejci mají přístup k vodě i elektřině. S sebou si vezmou prodlužovací kabel o minimální délce 5m, aby měli jistotu, že se k el. proudu dostanou. Při používání vody a elektřiny prodejci dbají na ekologické zásady, snaží se jimi neplýtvat.
 14. Podlahy lokace jsou tvořeny náchylnými parketami. Prodejci jsou povinni dbát zvýšenou opatrnost na to, aby se voda nedostávala mimo nádrže. V případě polití stolu či podlahy je nutné vodu okamžitě odstranit náčiním v technické místnosti, která je po celou dobu akce přístupná.
 15. Po celou dobu konání akce se prodejci řídí pokyny pořadatele. Pořadatele lze poznat díky visačce „Organizátor“.
 16. Akce se mohou účastnit tito živočichové: vodní živočichové, obojživelníci, plazi, drobní savci a krmná zvěř (vč. červů a hmyzu). 
 17. Množství vystavované a prodejní zvěře je limitováno několika faktory – velikostí prodejní plochy a typem prodejní nádrže. Akce se v celkovém počtu neúčastní více než 5000 živočichů.
 18. Akce se nesmí účastnit březí samice, zvířata po lékařském zákroku, nebo jakkoliv nemocná zvířata.
 19. Akvária musí být vybavena vzduchováním a topítky, terária tepelnými žárovkami a přepravky větracími škvírami. Voda litá do akvárií musí být odstátá minimálně 12 hodin, případně namíchána s čerstvou vodou v poměru maximálně 1:3 (nová:stará). Jedná se o základní dispozice pro získání minimálního potřebného komfortu pro nabízená zvířata.
 20. Přeprava akvarijních živočichů je výhradně na zvážení prodejce. Pořadatel si dovoluje podotknout, že přeprava musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě.  Pokud se přeprava na veřejné vystoupení koná za účelem prodeje je třeba se řídit  nařízením Rady č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení č. 1255/1997.
 21. V případě jakéhokoli úrazu (zvířat i lidí) prodejce neprodleně kontaktuje přítomného medika, případně vytočí linku 155. Pořadatelé prošli kurzem první pomoci.
 22. Všichni účastníci akce vstupem na lokaci souhlasí s výskytem jejich osoby i majetku na fotografiích pořízených pořadatelem akce. Fotografie slouží především pro marketingové účely pořadatele, má plné právo na jejich volné zveřejnění. V případě, že prodejce bude mít zájem fotografie z akce pro své účely použít, je povinen tento fakt sdělit pořadateli a u fotografie uvést informaci, kde a kým byla pořízena.
 23. Společenský sál je pro prodejce otevřen od 7:00 hodin, uzavírá se ve 14:00 hodin. Prodejce je povinen se v den akce dostavit nejpozději do 8:30 hod. a svůj prodejní stůl mít připraven do 8:45 hod., kdy probíhá kontrola prodejního sortimentu. Návštěvníci jsou do hlavního sálu pouštěni od 9:00 do 12:00 hodin.
 24. Všem prodejcům je zakázáno ukončit svůj prodej před 12:00 hod. Možné je to pouze v případě vyprodání veškerého zboží.
 25. Prodejce se zavazuje ke svědomité péči o svoje prodejní místo. Je povinen jej uvést do původního stavu, ve kterém mu bylo předáno.
 26. Prodejci mají právo na využití bočního vchodu pro účely stěhování. Je zakázáno tento vchod využívat pro pouštění návštěvníků.
 27. Na akci je výslovně zakázáno propagovat jiné burzy, trhy, obchody, nebo značky a návštěvníkům cíleně doporučovat jejich návštěvu.
 28. Pořadatel nabízí možnost placené propagace služeb prodejců. Jedná se o velmi účinnou cestu, jak se před návštěvníky zviditelnit. Více informací o reklamě zde.
 29. V případě změny data konání akce bude tato informace zveřejněna na oficiálních webových stránkách akce (zivotvevode.cz) nejpozději 10 dnů před jejím konáním. Je v prodejcově zájmu stránky pravidelně navštěvovat a sledovat novinky v sekci pro prodejce.
 30. V případě podezření na straně pořadatele ohledně toho, že prodejce vědomě či nevědomě porušuje jakékoli pravidlo tohoto Řádu, je pořadatel oprávněn (spolu s udáním důvodu) prodejce z akce s okamžitou platností bez náhrady vyloučit.

Řád je platný od 29. 3. 2018 a je závazný pro všechny účastníky akce Život ve vodě.

 

Zpracoval: Daniel Grigar, jednatel akce

V Chodově dne 29. 3. 2018